fe pl sww ue

 

Nazwa zamówienia Koordynacja i zarządzanie projektem „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający, Gmina Swarzędz działająca przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były:

  • cena (50%),
  • doświadczenie (40%),
  • wykształcenie (10%).

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorami określonymi w Rozdziale 20 SIWZ.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba
punktów w  kryterium „1”

Liczba
punktów w  kryterium „2”

Liczba
punktów w  kryterium „3”

Łączna liczba punktów

1.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju        Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

202.831,00 zł

50

40

10

100

 

 

Wykonawca Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, złożył ważną ofertę, spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz nie wykazał podstaw do wykluczenia, a jego oferta uzyskała największą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

 

 

Załączniki:

pdfZawiadomienie - najkorzystniejsza oferta - koordynacja (plik .pdf 218KB)218.79 KB

 

ikona DOC PDF