KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działajac na podstawie  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego “Rozporządzeniem”, Ośrodek Pomocy Spoełcznej w Swarzędzu informuje, iż:

 

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Poznańska 25, tel. tel. 616512650, adres e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. a) adres e-mail: inspektor@opsswarzedz.pl;
 2. b) tel.: 616512650;
 3. c) adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w celu realizacji obowiązku wynikającego z:

 • treści art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1769 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z pomocy społecznej;
 • treści art. 7 ust.1 i 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • treści art. 3 pkt. 11 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń określonych w wyżej wymienionej ustawie;
 • treści art. 2 pkt 9 i pkt 10 oraz art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również dla potrzeb wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych względem dłużników alimentacyjnych;
 • treści art. 2 pkt. 11 oraz art.10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczenia wychowawczego;
 • treści art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 • treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998), tj. dla potrzeb realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie powołanej ustawy;
 • treści § 3 pkt 4 lit. a, § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061), tj. dla potrzeb prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Powyższe następuje zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. e) Rozporządzenia.

 

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że mogą być one udostępnianie podmiotom trzecim:

 1. a) w celu realizacji obowiązków ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzedzu, a wynikających z odrębnych przepisów prawa;
 2. b) o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego;
 3. c) o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez okres prowadzenia postępowania administracyjnego, a nadto:

 1. a) przez okres 5 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania w następujących przypadkach:

-  świadczeń pomocy społecznej;

-  dodatków mieszkaniowych;

-  stypendiów;

 1. b) przez okres 10 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania, w następujących przypadkach:

- świadczeń rodzinnych;

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- świadczeń wychowawczych,

- świadczenia „Dobry start”

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo:
 1. do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, a także do otrzymania kopii tych danych;
 2. do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
 3. w określonych okolicznościach - do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 4. w określonych okolicznościach - do zażądania umożliwienia przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczność uzyskania Pani/Pana danych osobowych wynika z treści przepisów :

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1769 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.);
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061),

a ich zakres jest niezbędny do realizacji obowiązków Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególnści wynikających z faktu prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń. W przypadku odmowy podania zawnioskowanych danych osobowych prowadzenie postępowania adminstracyjnego może okazać się niemożliwe.