fe pl sww ue

 

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Gmina Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną – Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn: „Realizacja działań animacyjnych” w ramach projektu pn.:„Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe.

 

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - działania animacyjne (plik .pdf 194KB) 27/02/2019

pdfZał 1 - opis przedmiotu zamówienia - działania animacyjne (plik .pdf 143KB) 27/02/2019

docZał 2 - formularz oferty - działania animacyjne (plik .doc 183KB) 27/02/2019

docZał 3 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia - działania animacyjne (plik .doc 188KB) 27/02/2019

pdfZał 4 - projekt umowy - działania animacyjne (plik .pdf 143KB) 27/02/2019

 

Odpowiedzi na pytania:

pdfOdpowiedzi na pytania (plik .pdf 156KB) 04/03/2019

 

ZAWIADOMIENIE O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

pdfZawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia (plik .pdf 180KB) 17/05/2019

 

 

ikona DOC PDF