Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.  Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków:

1)    posiadają niskie dochody,

2)    są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,

3)    posiadają złe warunki mieszkaniowe,

4)    wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

1)    aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności,

2)    ograniczenie skutków niepełnosprawności,

3)    pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie,

4)    utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 30 miejscami, zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek.

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.  Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących. 

 

Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne.

 

Zasady odpłatności za pobyt uczestnika w Domu określa uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Swarzędzu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 61 651 26 50 lub bezpośrednio w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" pod numerem 61 622 73 57.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Senior - Wigor (plik .pdf 189KB)

Senior - Wigor (plik .doc 189KB)

 

senior wigor logo

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.