ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

ikona DOC PDF

fe pl sww ue

 

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uzyskał dofinansowanie dla  projektu pt.: Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Głównym celem projektu jest:

wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:

 

- zwiększenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

- wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,

- zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,

- zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego,

- zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem); w okresie 1.09.2018-31.08.2021r.

 

Wartość projektu: 2 827 358,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 685 990,94 zł

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://opsswarzedz.pl/projekty-i-programy/nowoczesne-uslugi-asystenckie-i-opiekuncze-w-gminie-swarzedz/formularze-zgloszeniowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zakończył 31 grudnia 2021r realizację projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

W ramach zachowania trwałości oferujemy:

- dla osób powyżej 60 roku życia możliwość uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sienkiewicza 21 w Swarzędzu

- dla wszystkich mieszkańców gminy możliwość skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

- dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, samotnych oferujemy tzw. teleopiekę

- dla osób wymagających wsparcia w miejscu zamieszkania wsparcie opiekunów i asystenta osoby niepełnosprawnej, oraz poradnictwo specjalistyczne.

 

 ikona DOC PDF

{nomultithumb}