Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zaprasza do udziału w projekcie „Przystanek WTZ” osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, bierne zawodowo. Oferujemy m.in. wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rozwoju osobistego, treningi umiejętności społecznych, kursy zawodowe, a także wyjazdy na wizyty studyjne i obóz wspierająco – integracyjny z rehabilitacją. Osobom zainteresowanym proponujemy staże oraz zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Zachęcamy do zapisów za pośrednictwem OPS w Swarzędzu (tel.61 6512650)

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z ZAZ Słupca oraz ROPS Poznań w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2023 realizuje projekt „Przystanek WTZ”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

logo fundacji im. Królowej Jadwigi