fe pl sww ue

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza nabór opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością do projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 

Cel główny projektu: wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:

- zwiększenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

- wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,

- zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,

- zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno–wspomagającego,

- zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem).

 

Czas realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Nabór skierowany jest do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

 

Opiekunowie faktyczni otrzymają wsparcie poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem), w sposób kompleksowy, pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback).

 

Uczestnikiem projektu może być osoba–opiekun faktyczny osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością–zamieszkująca na terenie miasta i gminy Swarzędz, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj.:

 a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością–osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby niesamodzielne;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu

 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.

 

Wymagane dokumenty:
a) Karta zgłoszenia do projektu
b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie uczestnika projektu)
c) Formularz rekrutacyjny
d) Deklaracja udziału w projekcie

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.10.2018r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

 

Informacje o projekcie oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

 

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji dostępna pod nr tel. 61 651 26 50.

 

Załączniki:

pdfDane_uczestnika_projektu (plik .pdf496.82 KB)

pdfDeklaracja_udziału_w_projekcie (plik .pdf557.21 KB)

pdfKarta_zgłoszenia_do_projektu (plik .pdf415.28 KB)

pdfOświadczenie_uczestnika_projektu (plik .pdf482.85 KB)

 


 info