Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWR - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

 

Konkurs miał na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWR, tj. wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 320 097,50 zł.

 

Projekt w całości będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 wiedza edukacja rozwój plakat mapadotacji 03.07.2018