fe pl sww ue

 

Nazwa zamówienia Poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. Zamawiający, Gmina Swarzędz działająca przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że spośród ofert jakie zostały złożone przez:

 • Katarzynę Kałużną, ul. Poznańska 125, 62-006 Kobylnica,
 • Logoterapia Logozabawa Joanna Jastrzębska, ul. Sosnowa 36, Siekierki Wielki, 62-025 Kostrzyn,
 • BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź

jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty:

 • oferta nr 1 złożona przez Katarzynę Kałużną, zam. ul. Poznańska 125,
  62-006 Kobylnica na 1. część zamówienia pn. Rehabilitant
  .

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1 dotycząca pierwszej części zamówienia) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którą była cena (100%).

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale 13 SIWZ.

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba
punktów w  kryterium „cena”

Łączna liczba punktów

1.

Katarzyna Kałużna

ul. Poznańska 125

62-006 Kobylnica

209.000,00 zł    (1. część zamówienia)

100

100

                               

 • oferta nr 3 złożona przez BPR Consulting Paulina Zastróżna z siedzibą
  ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź
 • na 2. część zamówienia pn. Psycholog,
 • na 3. część zamówienia pn. Logopeda,
 • na 4. część zamówienia pn. Pedagog specjalny
 • na 5. część zamówienia pn. Pielęgniarka.

                                  

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3 dotycząca drugiej, trzeciej, czwartej i piątej części zamówienia) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którą była cena (100%).

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, dla każdej z części zamówienia, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale 13 SIWZ.

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba
punktów w  kryterium „cena”

Łączna liczba punktów

3.

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

114.240,00 zł

(2. część zamówienia)

100

100

114.240,00 zł

(3. część zamówienia)

100

100

114.240,00 zł

(4. część zamówienia)

100

100

228.480,00 zł

(5. część zamówienia)

100

100

                     

2. OFERTY ODRZUCONE Z POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 punkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta złożona przez Wykonawców.

 

3. WYKONAWCY WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 punkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

4. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, że część szósta zamówienia – Superwizja z psychologiem została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Załączniki:

pdfZawiadomienie - najkorzystniejsza oferta - poradnictwo (plik .pdf 397KB)397.91 KB

 

ikona DOC PDF