ikona DOC PDF

fe pl sww ue

 

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Gmina Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną – Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn: „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) oraz podwieczorku, pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt, dla uczestników Dziennego Domu Pomocy z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego” w ramach projektu pn.:„Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe. z terminem do składania ofert do dnia 05.03.2019 r., do godz. 11:00

 

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie o zamówieniu - catering - Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 229KB) 25/02/2019

docxZałącznik nr 1 do ogłoszenia - catering - Dzienny Dom Pomocy (plik .docx 73KB) 25/02/2019

docxZałączniki nr 2-3-4 do ogłoszenia - catering - Dzienny Dom Pomocy (plik .docx 78KB) 25/02/2019

docxZałącznik nr 5 do ogłoszenia - catering - Dzienny Dom Pomocy (plik .docx 63KB) 25/02/2019

docxZałącznik nr 6 - potencjał kadrowy wykonawcy - catering - Dzienny Dom Pomocy (plik .docx 64KB) 25/02/2019

docxZałącznik nr 7 do ogłoszenia - PROJEKT UMOWY - catering - Dzienny Dom Pomocy (plik .docx 76KB) 25/02/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

pdfInformacja o wyborze nakorzystniejszej oferty (plik .pdf 170KB) 28/03/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

pdfInformacja o udzieleniu zamówienia (plik .pdf 170KB) 05/04/2019

 

ikona DOC PDF