fe pl sww ue

 

Nazwa zamówienia Koordynacja i zarządzanie projektem „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający, Gmina Swarzędz działająca przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.10.2018 r. godz. 1015 w pok. nr 1 budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 221.270,96 zł brutto
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

1.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

202.831,00 zł

Zgodny z SIWZ

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art . 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Załączniki:

pdfInformacja z otwarcia ofert (plik .pdf 213KB)213.22 KB

 

ikona DOC PDF