Sekcja Usług Opiekuńczych działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu od 1995 r. Zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność oraz sytuację rodzinną wymagają częściowej opieki i pomocy.

 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1507)
 • Uchwała NR XII/159/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7525)

 

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania danej osoby. Wymiar i zakres świadczonych usług określany jest po sprawdzeniu sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta. W chwili obecnej 12 etatowych pracowników świadczy pomoc ok. 50 klientom, którzy nie radzą sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, są chorzy, niepełnosprawni, nie mają nikogo bliskiego lub rodzina nie jest w stanie świadczyć pomocy usługowej. Osoby pozostające pod opieką naszej Sekcji często mają zdiagnozowaną demencję, chorobę Alzheimera i choroby somatyczne. Coraz częściej wymagają pomocy codziennie i dodatkowo w weekendy, gdy nie może tego zrobić najbliższa rodzina. W swojej pracy opiekunka korzysta z pomocy i współpracuje z pracownikiem socjalnym, lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową.

 

Usługi opiekuńcze obejmują

 • zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych;

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej

 • zgłaszanie wizyt lekarskich;

 • realizacja recept;

 • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu i spożywaniu przez podopiecznego lub ewentualnie przynoszenie obiadów ze stołówki;

 • utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych oraz pokoju klienta;

 • przynoszenie węgla, palenie w piecu, kuchni;

 • zgłaszanie napraw urządzeń domowych

 • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do instytucji, urzędów

 • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1% najniższego wynagrodzenia pracowników.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się według poniższej tabeli

 

Dochód na osobę w rodzinie % najniższej emerytury Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach
Osoba samotna Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
101 – 150 % 3 5 15
151 – 200 % 8 10 20
201 – 300 % 10 15 30
Powyżej 300 % 100 100 100