ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Art. 50) zobowiązuje gminę do realizowania, jako zadania własnego, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu sekcja usług opiekuńczych realizuje zadania własne, jak i zlecone gminie, w obszarze pomocy bezpośredniej w postaci:

- usług opiekuńczych;

- specjalistycznych usług opiekuńczych;

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

W zainteresowaniu sekcji pozostają osoby, które z uwagi na wiek lub chorobę czy niepełnosprawność potrzebują pomocy osoby drugiej.

 

Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w czynnościach dnia codziennego, a więc zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności z urzędami i lekarzem pierwszego kontaktu.

 

Osobom, które z uwagi na charakter schorzeń muszą korzystać ze specjalistycznej pomocy, a nie mogą jej uzyskać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub systemu oświaty, przysługuje pomoc specjalisty w zakresie rehabilitacji, logopedii lub pedagoga specjalnego.

 

Usługi opiekuńcze każdego rodzaju przyznawane są decyzją administracyjną na wniosek osoby zainteresowanej lub Jej opiekuna prawnego, a ich czas, zakres i okres ustalany jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

Pomoc usługowa jest odpłatna, a wysokość tej odpłatności jest ustalana procentowo w zależności od dochodu klienta. Uchwała Nr XII/159/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania określa, że stawka opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 2%.

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Od 2019r Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Sekcja usług opiekuńczych realizuje Program dla 10 osób z niepełnosprawnością na terenie naszej gminy. Celem usługi asystenta jest umożliwienie prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Wsparcie udzielane w ramach Programu jest bezpłatne.

 

Aby zapewnić kompleksową pomoc naszym klientom i uwzględnić wszystkie ich potrzeby w Sekcji usług opiekuńczych zatrudniony jest również specjalista z zakresu psychologii. Konsultacje psychologiczne świadczone są w miejscu zamieszkania klienta i skierowane przede wszystkim dla tych mieszkańców, którzy z powodów zdrowotnych czy rodzinnych nie mogą skorzystać z takiego wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej czy w Poradni Zdrowa Psychicznego. Konsultacje z psychologiem są nieodpłatne.