ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Zgodnie z  uchwałą nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz stypendia oraz zasiłki szkolne realizowane  są  przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje

1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czau ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Uwaga: Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. „zerówek” nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, ponieważ nie są objęte obowiązkiem szkolnym, a jedynie rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 600 złotych netto na osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe

Stypendia szkolne przyznawane są na dany rok szkolny.

 

Zasiłki szkolne

W przypadku, gdy uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na którego wydarzenie nie ma wpływu, ma prawo ubiegać się o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można się starać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, które spowodowało trudną sytuację ucznia.

 

Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowego wsparcia dla ucznia, może być przyznany maksymalnie raz w roku w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)  (5 x 124,00= 620,00 zł).

 

Zdarzeniem losowym może być w szczególności:

- utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny

- klęska spowodowana pożarem domu/mieszkania zajmowanego przez rodzinę ucznia

- śmierć jednego z rodziców

- choroba uniemożliwiająca pracę zarobkową

- itp.

 

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2) Zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

3) zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (w przypadku rolników)

4) zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

5) dowód otrzymania renty/emerytury

6) dowód otrzymania alimentów

 

Termin składania dokumentów

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu w terminie od 16 sierpnia  do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października w poniedziałki od 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2022 poz 2230 )

Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 2015.4077)

 

Wniosek

 

Pobierz Wniosek