Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym powoływanym przez burmistrza.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny ponadto

 • opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie

 • monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych

 • podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą

 • podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań: Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Swarzędz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Poznaniu właściwego dla Miasta i Gminy Swarzędz, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, zarządzeniem nr WO 0050.1.45.217 z dn. 13.04.2017r. , powołał następujących członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

 • Anna Renda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 • Jolanta Osada – Kierownik Sekcji Aktywizacji i Wspierania Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 • Joanna Drab – Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 • Lidia Chałasiak – Kierownik Sekcji Profilaktyki Uzależnień i Animacji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Robert Michalski – Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Swarzędzu

 • Piotr Kubczak – Komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu

 • Barbara Jankowska - Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu

 • Renata Lekowska – Dyrektor Przedszkola nr 5 w Swarzędzu

 • Ewa Frankiewicz – Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu

 • Anna Czerniak – Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

 • Klaudiusz Ziomek – Kierownik Centrum Medycznego nr 3 w Swarzędzu

 • Wanda Adamczak – Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowej „Officium” s.c. w Swarzędzu

 • Adrianna Łyszkiewicz – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Poznaniu, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych

 • Michał Remesz - Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Poznaniu, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich

 

Osoby, które dotyczy problem stosowania przemocy, doświadczają zachowań przemocowych ze strony drugiego człowieka lub były świadkiem stosowania przemocy zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu w dniach:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 18.30 7.30 – 18.00 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30

W KAŻDY WTOREK OD 13.00 DO 18.00 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DYŻURUJE PRAWNIK

 

 

 reaguj na przemoc