ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

Realizowane w Ramach Porozumienia Zawartego Między Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz a Starostą Powiatu Poznańskiego

 

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych, nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Czas realizacji prac przewidziany jest od kwietnia 2012 roku do października 2012 roku.

 

W roku bieżącym 10 osób z terenu miasta i gminy Swarzędz wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz społeczności lokalnej.Osoby te otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7,10 zł za godzinę pracy. Są to prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze na terenie szkół, przedszkoli, żłobka, OPS oraz Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

 

Należy podkreślić, że przez cały okres wykonywania prac osoby te zachowują status osoby bezrobotnej i objęte są w związku z tym ubezpieczeniem zdrowotnym. Prace społecznie użyteczne mogą maksymalnie trwać 10 godzin w tygodniu, zatem 40 godzin w miesiącu; są one w 40% finansowane przez gminę, natomiast w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Wprowadzenie prac społecznie użytecznych miało na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków finansowych i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ułatwienie im powrotu na rynek pracy.