ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Gmina Swarzędz informuje, że Uchwałą nr L/546/2022 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2022r w Swarzędzu został przyjęty Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w  związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568, z późn. zm.).

Gmina Swarzędz przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022- Moduł II.

Cel programu:

  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania oraz ochrony przed zakażeniem Covid-19 w związku z utrzymującym się stanem pandemii poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Realizator programu

Realizatorem Programu dla mieszkańców Gminy Swarzędz jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022r.

Adresaci programu

- mieszkańcy Gminy Swarzędz:

- Osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

- osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć im wsparcia.

Z programu mogą korzystać osoby, które już otrzymują inne formy wsparcia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane wsparciem w formie całodobowego monitoringu tzw Teleopieki zgłaszają chęć skorzystania z tej formy pomocy do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Zgłoszenie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00:

telefonicznie na nr 61 651 26 50, mailowo na adres: sekretariat@opsswarzedz.pl lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Osoba do kontaktu: Farida Haidar, tel. 514 279 716

 

Wymagane dokumenty:

docKarta zgłoszenia do programu (plik .doc)

pdfInformator Korpus Wsparcia Seniorów 2022 (plik .pdf)

pdfProgram Korpus Wsparcia Seniorów 2022 (plik .pdf)

*do wyczerpania limitu miejsc.

 

Korpus Wsparcia Seniorow 2022