ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

Projekt Systemowy W Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, od kwietnia 2008 roku realizuje projekt systemowy "Fabryka Umiejętności", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez pracowników skupionych w Sekcji Aktywizacji i Pracy Socjalnej, w której zatrudniani są specjaliści pracy socjalnej i pracownicy socjalni.

 

Projekt skierowany został do osób wybranych w drodze rekrutacji,a są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem marginalizacji, integracja społeczna osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo poprzez wyposażenie w umiejętności i możliwości zaistnienia na rynku pracy.

 

Projekt skierowany jest do 40 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zatrudnionych-zagrożonych utratą pracy, pragnących w przyszłości wrócić do aktywnego życia zawodowego. Proponowane w projekcie wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż tylko pomoc na wielu płaszczyznach może skutecznie uaktywnić zawodowo uczestników projektu.

 

kapital     Logotyp Unii Europejskiej