Realizowany na Zasadzie Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej z Firmą Grykar w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt wsparcia osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, oparty jest na partnerstwie pięciu Ośrodków Pomocy Społecznej (Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina, Dopiewo, Mosina) z firmą Grykar. Działania projektu przewidziane są dla wszystkich osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy mieszkańców gmin: Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina, Dopiewo i Mosina poniżej 24 roku życia.

 

Celem "Drogowskazu na sukces" jest wzmocnienie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców wspomnianych wyżej gmin poprzez dostosowanie ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje 80 osób do 24 roku życia w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 30 września 2013 roku. W ramach projektu istotą będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i dostosowanie ich do zapotrzebowania rynku pracy, nabycie przez osoby korzystające z projektu umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie przez nie wiedzy na temat aktualnych ofert pracy.

 

Priorytetem projektu jest rynek pracy otwarty dla wszystkich, działaniami - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, a poddziałaniami - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym pracy.