ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Moduł II- Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, zapobieganie dezintegracji społecznej oraz promowanie idei aktywnego starzenia się. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkujące miasto i gminę Swarzędz.

W działalności Dziennego Domu "Senior-WIGOR" propaguje się wizerunek aktywnego seniora, dzięki stworzeniu przestrzeni do działalności w środowisku lokalnym. Oferta Dziennego Domu obejmuje takie obszary, jak aktywizacja fizyczna, społeczna, psychiczna, edukacja, promocja zdrowia, wzajemne wsparcie wśród seniorów oraz szeroko rozumiana integracja.
Projekt zakłada partycypację w kosztach funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Swarzędzu w okresie realizacji zadania od 01.01.2021 do 31.12.2021. W okresie realizacji zadania planuje się wykazanie kosztów bieżącego utrzymania Dziennego Domu oraz działań mających na celu podwyższenie standardu realizacji zadania, zarówno w formie alternatywnej, zdalnej, jak i stacjonarnej.
Projekt wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej dla Wielkopolski do roku 2030, co wynika z potrzeb gminy i jest zbieżny z dokumentami strategicznymi m.in: Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2016-2022.

Całkowity koszt realizacji zadania: 203 490,00 zł
Kwota dofinansowania: 95 888,60 zł

senior plus 2021