ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

CEL:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

CZAS REALIZACJI:

kwiecień- grudzień 2023r

ADRESACI PROGRAMU:

  1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

CO TO JEST „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”?

Opieka wytchnieniowa to forma usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania,  umożliwiająca wytchnienie osobom świadczącym na co dzień wsparcie osobom niesamodzielnym- dzieciom lub osobom dorosłym. Usługi opiekuńcze realizowane w ramach tej formy wsparcia są bezpłatne*. „ Wytchnienie” umożliwia opiekunowi przerwę w wykonywaniu codziennych zadań związanych z opieką, daje możliwość załatwienia bieżących spraw oraz regenerację sił niezbędnych na co dzień.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, lub osobiście w godzinach pracy ośrodka. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Programem oraz wymaganymi dokumentami ( w załączeniu).

Osoba do kontaktu: Angelika Pietrucha, tel. 886358911

* do wyczerpania limitu godzin i miejsc

* bezpłatna opieka wytchnieniowa przysługuje w wymiarze 240 godzin dla jednego klienta( rocznie).        

Opieka Wytchnieniowa 2023r