ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje od 2019 roku, prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 .Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Celem projektu jest zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej właśnie przez Dzienny Dom Pomocy.

 

 

Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz a jego celem jest zapewnienie aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W ramach działalności oferujemy uczestnikom:

 

- zaspokojenie potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

- udział w zajęciach aktywizujących, muzycznych, plastycznych, wspierających ruchowo .

- dostęp do książek i środków przekazu.

- organizacja imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz towarzyskich.

- pomoc w wzmacnianiu samodzielności życiowej.

- pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

 

 

Dzienny Dom Pomocy

Plan dnia:

8.00 - 10.00

Przyjazd uczestników/ śniadanie.

10.00 - 13.00

Zajęcia grupowe: m.in. terapia zajęciowa, rehabilitacja, spotkanie z gitarą, pogadanki prozdrowotne, ćwiczenia pamięci, biblioterapia, wspomnienia znanych postaci z gazety „Retro”, zajęcia muzyczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia ruchowe.

13.00 - 13.30

Przygotowanie do obiadu.

13.30 – 14.30

Obiad/porządki.

14.30 – 16.00

Zajęcia wg zainteresowań: biblioterapia, zabawy integracyjne, gry planszowe, czytanie prasy, odpoczynek.

 

 

Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego który funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Dzienny Dom Pomocy dysponuje 20 miejscami. Ośrodek wsparcia zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług, codziennie ciepły posiłek oraz transport. Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

Kontakt: Dzienny Dom Pomocy

ul. Sienkiewicza 21

tel. 500 703 276 lub 61 651 26 50 (wewn.44)

uczestnicy ddp zdjęcie 1 uczestnicy ddp zdjęcie 2 uczestnicy ddp zdjęcie 3 uczestnicy ddp zdjęcie 4 uczestnicy ddp zdjęcie 5 uczestnicy ddp zdjęcie 6