UCHWAŁA Nr XII/54/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: §1. Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu, stanowiący załącznik do uchwały. §2. Traci moc uchwała Nr XLII/316/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia Miasta i Gminy Swarzędz i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-Społecznej w Swarzędzu.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zwany dalej „Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

 1. Ośrodek działa na terenie miasta i gminy Swarzędz.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Swarzędz.
 3. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

§2. Podstawę prawną działania Ośrodka stanowią:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami.)
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami)
 5. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zmianami)
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami)
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 ze zmianami)
 8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zmianami)
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami)
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami)
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 ze zmianami)
 12. inne przepisy szczególne dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych
 13. niniejszy statut

ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działalności

 

§3. Celem działalności Ośrodka jest:

1. Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. 2. Pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

3. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

§4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2. pracę socjalną

3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 6. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

§5. W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie:

1. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których należą w szczególności: a) opracowanie i koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośred-
niej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko cho-
rym c złonkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszku-
jącymi matką, ojcem lub rodzeństwem, j) świadczenie pracy socjalnej - działalności skierowanej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, l) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, m)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

n) dożywianie dzieci,

o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, r) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 2. zadań własnych gminy, do których należą w szczególności: a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, c) kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym osób wymagających opieki, d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, 3. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, do których należą w szczególności:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§6. Ośrodek realizuje także zadania wynikające z innych ustaw, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:

1. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

2. prowadzenie postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zaliczki alimentacyjnej, 4. prowadzenie postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.

ROZDZIAŁ III

Organizacja Ośrodka

§7. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy

 1. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań.
 2. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy, głównego księgowego i kierowników (koordynatorów) komórek organizacyjnych.

§8. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§9. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka.

§10.

1. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 2. Stosunki pracownicze w Ośrodku reguluje regulamin pracy nadawany zarządzeniem dyrektora.

§11. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych i są zatrudnieni na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

§12. Dyrektor składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

§13.

1. Ośrodek jest prowadzony w formie jednostki organizacyjnej i finansowany z: - budżetu Gminy Swarzędz na realizację zadań własnych - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. 2. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§14. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§15. W zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa w szczególności z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§16. Ośrodek w Swarzędzu prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§17. Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.