W dniu 3 listopada 2022r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o dodatku węglowym.

Ustawodawca wprowadza dwie zasadnicze zmiany:

Pierwsza zmiana dotyczy sytuacji, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

W takiej sytuacji wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem  w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez  te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

A zatem jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego okaże się, że pod jednym adresem zamieszkania jest kilka gospodarstw domowych zajmujących odrębne lokale, to każde z nich będzie mogło otrzymać dodatek węglowy.

Natomiast druga zmiana dotyczy sytuacji, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

W takim przypadku, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, wpisane do ewidencji po 11 sierpnia 2022r. takie gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać dodatek węglowy.