Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe


  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.
Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ.0O-30- 001/19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Gmina Swarzędz z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, ogłasza otwarty nabór na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania nr 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.), spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. l-3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.
I Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych na terenie miasta i gminy Swarzędz.
II W ramach konkursu zamierzamy realizować następujące typy projektów:
a) Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich (typ projektu nr 2)
b) Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych (typ projektu nr 3)
III Cel partnerstwa
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich oraz zwiększenie dostępu do mieszkań chronionych/wspomaganych.
Szczegółowy zakres projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
IV Wymagania wobec partnera:
a) Forma prawna partnera: podmiot ekonomii społecznej lub organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) Partner posiada doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w pkt III.
c) Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie i jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu, zgodnie z Regulaminem konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
V Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający doświadczenie, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi w Wielkopolsce.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań.
c) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz wskazanie czynności, jakie osoby te mogą realizować w projekcie.
d) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
e) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
f) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628).
g) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VI Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V d - V g). 
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający doświadczenie, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi w Wielkopolsce (0-30 pkt).
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań (0-30 pkt).
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz wskazanie czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach (0-10 pkt).
VII Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., ,docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 30 sierpnia 2019 roku, do godziny 15:30 na adres e-mail: jolantaosada@opsswarzedz.pl
VIII Osoby do kontaktów:
Informacji na temat ogłoszenia udziela:
Jolanta Osada - kierownik Sekcji Aktywizacji i Wspierania Rodziny, tel. 512-025-808, e-mail: jolantaosada@opsswarzedz.pl
IX Dodatkowe informacje
1. Gmina Swarzędz będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu w roli Partnera wiodącego.
2. Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne wymienione w ogłoszeniu.
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną przez Oferenta, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie opsswarzedz.pl
7. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załączniki :

docformularz (plik .docx 14KB)

pdfOgłoszenie o naborze partnera - plik podpisany cyfrowo (plik .pdf 610KB)

 

Wyniki naboru:

pdfWyniki naboru (plik .pdf 233KB)

 

 

ikona Info