fe pl sww ue

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza nabór uczestników do projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” na korzystanie z usług teleopieki. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 

Cel główny projektu: wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:
- zwiększenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,
- wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,
- zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,
- zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno–wspomagającego,
- zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem).

 

Czas realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do niesamodzielnych osób starszych zamieszkujących gminę Swarzędz. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie miasta i gminy Swarzędz, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj.:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością–osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby niesamodzielne;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z PO PŻ.

 

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
a) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
b) Osoby korzystające z POPŻ,
c) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
d) Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
e) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
f) W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione ww. przesłanki, w przypadku niewykorzystania miejsc zapewnianych w projekcie dla osób mających pierwszeństwo, do projektu przystąpić mogą osoby zainteresowane, potrzebujące wsparcia w zakresie objętym projektem.

 

Wymagane dokumenty:
a) Karta zgłoszenia do projektu
b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie uczestnika projektu)
c) Formularz rekrutacyjny
d) Deklaracja udziału w projekcie
e) Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
W uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie kandydat przedkłada również:
f) Dowód osobisty
g) Inne zaświadczenia lub oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.10.2018r. sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

 

Informacje o projekcie oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

 

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji dostępna pod nr tel. 61 651 26 50.

 

Załączniki:

pdfDane_uczestnika_projektu (plik .pdf496.82 KB)

pdfDeklaracja_udziału_w_projekcie (plik .pdf557.21 KB)

pdfKarta_zgłoszenia_do_projektu (plik .pdf415.28 KB)

pdfOświadczenie_uczestnika_projektu (plik .pdf482.85 KB)

 

 

 info