Firma Totalwork w ramach projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki (POWR.02.08.00-00-0018/17-00)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
poszukuje osób do pracy w charakterze opiekuna/ki

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA OPIEKA ŚWIADCZONA W RAMACH PROGRAMU?
Opieka będzie sprawowana przez 6 miesięcy (180 dni) codziennie również w dni ustawowo wolne, w niedziele i święta przez 2, 4 lub 6 godzin dziennie u osoby niesamodzielnej.
Głównym celem świadczenia pomocy w ramach programu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego, a więc: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnacja, jako wspieranie procesu leczenia, przygotowanie i podanie posiłku, kontrola przyjmowanych leków, kontakt z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz – w miarę możliwości chorego – zachowanie kontaktów ze środowiskiem.
Każda z osób świadcząca usługi (opiekun/opiekunka) zostanie wyposażona nieodpłatnie na czas realizacji zadań w urządzenie/telefon typu smartfon monitorujące czas opieki nad podopiecznym. Osoby zakwalifikowane do programu (opiekunowie) będą świadczyły pomoc dla osób niesamodzielnych w cyklach 2,4 lub 6-cio godzinnych (codziennie)
JAKIE JEST WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE?
Przewidywane wynagrodzenie dla opiekunów - ok. 17 PLN NETTO ''na rękę" za godzinę Wynagrodzenie będzie wypłacane przez okres 6 miesięcy.
KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM:
  - osoba która złoży oświadczenie o niekaralności (nie jest wymagane zaświadczenie z sądu)
  - osoba która swobodnie porozumiewa się w języku polskim,
  - osoba która weźmie udział w diagnozie weryfikującej (spotkanie z konsultantem ok 2 godz.):
 - zdolność do sprawowania opieki - ocena predyspozycji i kompetencji psychospołecznych (w tym cech osobowości) w kontekście pracy opiekuna dokonywanej przez psychologa i doradcę zawodowego w formie testów, wywiadów i obserwacji
  - ocenę sprawności i wydolności fizycznej w kontekście pracy opiekuna (testy wysiłkowe, spirometryczne) dokonywanej przez fizjoterapeutę; czas trwania
 - ocenę kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy opiekuna (m.in. organizacja, planowanie, realizacja prostych i złożonych zadań, podejmowanie decyzji, sumienność, komunikatywność, obsługa urządzeń służących do komunikacji
  - osoba która wyrazi gotowość potwierdzona na piśmie do odbycia szkolenia w Warszawie (i odbędzie szkolenie)
Szkolenie opiekunów - 13 dni w Warszawie w terminach od maja do września 2018 finansowane w całości z projektu z zagwarantowaniem i opłaceniem miejsca pobytu i wyżywienia
w Warszawie.
Jeden kurs (szkolenie) będzie trwał 13 dni w trybie ciągłym, lub w podziale na dwa zjazdy (6 i 7 dni). Podczas kursu (szkolenia) odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatów przez opiekunki uprawniających do świadczenia opieki po zakończeniu kursu.
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: opieka@totalwork.pl
lub telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 -18.00 - nr telefonu; + 48 570 543 001

 

uwaga