REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Swarzędz 380 – nie-codziennie”

 

I


1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
2. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018 r.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Swarzędz.
4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe. Pierwsza grupa obejmuje uczniów klas I-IV, druga grupa obejmuje uczniów klas V-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, natomiast trzecią grupę stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych.
5. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest przesłanie jednego zdjęcia konkursowego na adres mailowy profilaktyka@opsswarzedz.pl w terminie do 01.06.2018 r.

 

II


1. Temat konkursu zakłada wykonanie zdjęć przedstawiających własną interpretację tytułu „Swarzędz 380 – nie-codziennie”.
2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną fotografię. Z chwilą przesłania jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu praca przechodzi na własność organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zdjęć i niepublikowania prac niecenzuralnych bądź niespełniających kryteriów konkursu.
4. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz numer klasy.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach.
6. Prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: www.opsswarzedz.pl
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i postanowień regulaminu.

 

III


1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
2. Decyzja Jury jest ostateczna.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.06.2018 r. w pierwszym dniu Tygodnia Profilaktyki.
4. Wyniki zostaną zamieszczone tego samego dnia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: www.opsswarzedz.pl, do godziny 15:30.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez pedagoga szkolnego.
6. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy:
- pomysłowość,
- sposób interpretacji tematu,
- jakość wykonania,
- kompozycja.

 

IV


1. Kalendarium Konkursu „Swarzędz 380 – nie-codziennie” jest następujące:
- 16.04.2018 r. – ogłoszenie konkursu,
- 01.06.2018 r. – termin przesłania prac do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
- 05.06.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników.

 

V


1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

 fotograficzny konkurs 2018 tydzień profilaktyki plakat pełen

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Swarzędz 380 – miasto wczoraj, dziś i jutro”


I


1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
2. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018 r.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Swarzędz.
4. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV, druga grupa obejmuje uczniów klas V-VII oraz klas gimnazjalnych.
5. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, którą należy dostarczyć pedagogowi szkolnemu w terminie do 25.05.2018 r.


II


1. Temat konkursu zakłada wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tytułem „Swarzędz 380 – miasto wczoraj, dziś i jutro”.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę w dowolnym formacie.
4. Każda szkoła przekazuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu 6 prac (trzy prace z grupy młodszych uczniów i trzy prace z grupy starszych uczniów) do dnia 01.06.2018 r.
5. Dostarczone prace nie będą zwracane. Z chwilą przekazania ich pedagogowi przechodzą
na własność organizatorów.
6. Pracę należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz numer klasy.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach.
8. Przekazanie prac pedagogowi oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.


III


1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wewnętrznym (prace są oceniane przez Jury szkolne) i zewnętrznym (prace oceniane są przez Jury powołane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu).
2. Decyzja Jury Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest ostateczna.
3. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 05.06.2018r. podczas inauguracji Tygodnia Profilaktyki. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: www.opsswarzedz.pl
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez pedagoga.
5. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy:
- pomysłowość,
- jakość wykonania,
- kompozycja.


IV


1. Kalendarium konkursu „Swarzędz 380 – miasto wczoraj, dziś i jutro” jest następujące:
- 16.04.2018 r. – rozpoczęcie konkursu,
- 25.05.2018 r. – termin składania prac u pedagogów szkolnych,
- 01.06.2018 r. – termin przekazania prac Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
- 05.06.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników.


V


1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

plastyczny konkurs 2018 tydzień profilaktyki plakat pełen copy