Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/logotypy/archipelag_Skarbów.png'
There was a problem loading image 'images/logotypy/archipelag_Skarbów.png'

 

Archipelag Skarbów realizowany już drugi rok w Gminie Swarzędz jest niezwykle bogatym programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej , rodziców oraz nauczycieli. Jest programem rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opiera się na metodach wykorzystywanych w modelu profilaktyki zintegrowanej. Do głównych założeń programu realizowanych w czasie zajęć należą: profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyka ciąż nastolatek, a także profilaktyka HIV/AIDS oraz przemocy.    

 

Realizacja programu była przewidziana dla 414 uczniów gimnazjów uczęszczających do klas drugich. Program dla młodzieży obejmował dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni. Trenerzy prowadzący mityngi bazowali na różnorodnym potencjale dobra, który jest ukryty w młodych osobach i często pozostaje nieuświadomiony. Wykorzystując przekaz polisensoryczny, uruchamiający wszystkie zmysły, starali się trafić do uczniów z wiedzą dotyczącą zagrożeń jakie niosą ze sobą używanie substancji psychoaktywnych, przemocy, korzystanie z pornografii i przedwczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego. 

 

W trakcie każdej z części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące. Wykorzystano do nich dialog z całą grupą lub pojedynczymi osobami, fantazję sterowaną, scenki odgrywane przez aktorów-ochotników, zadania zapraszające do działania oraz mini trening asertywności.

 

W 2016 roku program został pomyślnie zrealizowany w trzech szkołach na terenie miasta i gminy Swarzędz: w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika oraz w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów. Oprócz części przeznaczonej dla młodzieży zrealizowano również szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz zebranie dla rodziców uczniów biorących udział w programie. Na zakończenie programu została przeprowadzona ankieta podsumowująca działania odbyte w ramach mityngów i oceniająca przydatność programu w życiu młodych ludzi.

 

Większość młodzieży ze swarzędzkich gimnazjów, bo aż 73% oceniła program Archipelag Skarbów jako przydatny (w 2015 roku 64%). Dziewczęta oceniły program jako przydatny w 72%, natomiast chłopcy w 71% (rok temu ocena była następująca: dziewczęta – 68%, chłopcy – 61%). Ponad połowa młodzieży stwierdziła tuż po programie, że był on pomocny w nauce radzenia sobie z własnymi przeżyciami wewnętrznymi. Ten wynik oznacza, że 52% uczniów odniosło korzyść z udziału w programie jeszcze w czasie jego trwania (rok wcześniej na pytanie o korzyści pozytywnie odpowiedziało 46% uczniów).

 

67%  młodzieży, w tym spora część dziewcząt, odczuła motywację do unikania narkotyków (w 2015 roku – 61%). 61% młodzieży, w tym ponad połowa chłopców, poczuło się zmotywowanych do większego unikania alkoholu (w 2015 roku – 59%). Większość młodzieży, bo aż 69%  poczuła się zmotywowana do większego szanowania innych (w 2015 roku – 58%). Odpowiedzi dziewcząt i chłopców były w tej kwestii podobne. Również większość młodzieży poczuła się zmotywowana do większego unikania pornografii. Dziewczęta stanowiły grupę 69%, chłopcy 62% (w czasie zeszłorocznej ankiety 65% dziewcząt i 54% chłopców deklarowało ostrożność wobec materiałów pornograficznych). Ponad połowa młodzieży (60%) poczuła się zmotywowana do czekania z rozpoczęciem kontaktów seksualnych do ślubu lub dorosłości, rozumianej nie jako uzyskanie pełnoletności, ale pełnej niezależności. Podobny odsetek zarówno dziewcząt, jak i chłopców zadeklarował taką motywację: dziewczęta – 61%, a chłopcy – 62% (rok temu odsetek był następujący: dziewczęta – 61%, chłopcy – 51%). Ankietę na zakończenie realizacji programu wypełnili również pedagodzy szkolni, którzy brali udział w realizacji Archipelagu Skarbów. Ocena pedagoga lub innego członka kadry pedagogicznej jest ważna, gdyż program Archipelag Skarbów ma za zadanie umocnienie działań profilaktycznych i wychowawczych realizowanych na gruncie rodziny i szkoły.

 

Ocenę pedagoga można po części traktować jako opinię o jakości realizacji programu, a po części jako parametr wskazujący na stopień dopasowania treści i metodyki programu do spojrzenia przedstawiciela szkoły na sprawy wychowania i profilaktyki. Pedagodzy oceniali m.in. dynamikę programu, merytoryczne przygotowanie ekipy realizującej program, współprace na linii trener-uczeń, pracę ekipy od strony organizacyjnej, przeprowadzenie spotkania dla nauczycieli oraz spotkania dla rodziców. Pedagodzy ocenili bardzo dobrze i celująco realizację oraz przydatność programu na wszystkich poziomach mających wpływ na odbiór programu przez młodzież. Średnia ocena wyniosła 5,8. W 2015 roku ocena była nieznacznie niższa i wyniosła 5,5. Bardzo wysoka ocena pedagogów wskazuje na to, że realizacja programu, która odbyła się w swarzędzkich gimnazjach, cechowała się dobrym dopasowaniem formy i treści do potrzeb młodzieży biorącej udział w Archipelagu Skarbów, a cele, jakie stawiał sobie program, zostały osiągnięte.

 

W opinii pedagogów program promuje wartości uniwersalne i skierowany jest do ogółu młodzieży. Daje wskazówki wychowawcze, będzie pomocny w codziennych rozmowach z uczniami, może stanowić bazę, punkt odniesienia. W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Doświadczenia Archipelagu Skarbów  pokazują, że uczestnicy programu nie boją się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Potrzebują tylko logicznego wytłumaczenia, że „opłaca się” te wyrzeczenia ponieść, bo tylko one prowadzą do realizacji marzeń.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Animacji Społecznej

 

logo Archipelag Skarbow archipelag Skarbów

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.