ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Gmina Swarzędz dysponuje 9 mieszkaniami chronionymi treningowymi i wspieranymi. W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” funkcjonuje 5 mieszkań chronionych treningowych i 1 mieszkanie chronione wspierane dla rodziny, prowadzimy również trzy mieszkania chronione wspierane dla osób starszych w ramach zadań własnych Gminy. Mieszkania chronione treningowe i wspierane finansowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie mamy 15 mieszkańców w funkcjonujących mieszkaniach chronionych.

Mieszkania przeznaczone są dla osób pełnoletnich, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Mieszkania są świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym w formie niepieniężnej, są formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Skierowanie do Mieszkania następuje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm., zwaną dalej „Ustawą”), w tym w szczególności na podstawie art. 53 wymienionej Ustawy. Wniosek o skierowanie do Mieszkania składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, dołączając wymaganą dokumentację. Z usług Mieszkania korzystają osoby, którym przyznano to świadczenie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez osoby działające na podstawie upoważnienia do wydawania decyzji udzielanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Mieszania chronione działają na podstawie przepisów prawa: Ustawa o pomocy społecznej, Uchwała Rady Ministrów w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawie mieszkań chronionych, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego na terenie gminy Swarzędz, Regulamin organizacyjny mieszkania chronionego.

Pod koniec 2022 roku złożyliśmy wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o przyznanie dotacji na kolejne mieszkanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.

Otrzymaliśmy środki na realizację zadania. Całkowity koszt inwestycji to 350 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 280 000,00 zł (80%). Mieszkanie jest przeznaczone dla 3 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zakończenie inwestycji- grudzień 2023r.

Gmina Swarzędz na utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych pozyskała środki finansowe z Budżetu Państwa w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia Rodzin „ Za Życiem”. Dzięki tym środkom finansowym uruchomiliśmy:

W 2018 roku 2 mieszkania chronione dla sześciu osób, w tym:

Mieszkanie chronione treningowe dla trzech osób

Mieszkanie chronione wspierane dla trzech osób

  • Całkowity koszt inwestycji to 499 728,55 zł
  • Kwota dofinansowania: 249 864,27zł

W 2021 roku 1 mieszkanie chronione dla dwóch osób:

  • Całkowity koszt inwestycji to 224 507,59 zł
  • Kwota dofinansowania: 179 606,08 zł

program za zyciem

W 2020 roku 2 mieszkania chronione treningowe dla dwóch osób

program za zyciem2

W 2022 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na mieszkanie chronione treningowe dla dwóch osób z niepełnosprawnościami:

mieszkania chronione11

W 2023 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na mieszkanie chronione treningowe dla trzech osób z niepełnosprawnościami - jesteśmy w trakcie realizacji zadania.

mieszkania chronione 2023

Więcej informacji: 61 6512650 lub 512 052 677; e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl