Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż od 1 stycznia 2016 r. został w pełni podłączony do Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia, który adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.


Poprzez portal istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną zgodnie z zapisami art. 39, art. 63 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest też podłączony do drugiego systemu "Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej" w skrócie ePUAP

 

Jakie wnioski można złożyć elektronicznie przez portal emp@tia

Pomoc Społeczna:

 • PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej
 • PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej
 • PS-3 Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie
 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy
 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia


Rejestr żłobków / klubów dziecięcych:

 • RKZ_1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykaz dziennych opiekunów
 • RKZ_2 Informacje o zmianie danych w rejestrze wniosków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów
 • RKZ_3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

 

Turnusy rehabilitacyjne - rejestry:

 • ON_1 Wniosek o wpis do rejestru organiztorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania że środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • ON_2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 
Karta Dużej Rodziny:

 • KDR Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - system zniżek dla rodzin wielodzietnych
   
Od dnia 01 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1217), jest możliwe składanie wniosków elektronicznych z obszarów: Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.


Świadczenia Wychowawcze:

 • SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy
 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia


Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego
 • SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla osób, które otrzymały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 4)
 • SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • SR-8 Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
 • ZS_1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy
 • ZS_2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
 • ZS_3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
 • ZS_4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia


Fundusz Alimentacyjny:

 • FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • FA-2 Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy
 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia

 

Jakie wnioski można złożyć elektronicznie przez portal ePUAP

Świadczenia wychowawcze:

 • Wniosek o świadczenia wychowawcze (500+)
 • Pismo ogólne

 

Gdzie złożyć wniosek

Usługi elektroniczne dla systemu em@tia udostępnione są pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/

Usługi elektroniczne dla systemu ePUAP udostępnione są pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Każdy obywatel może wypełnić wniosek i przesłać go do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

 

Jak złożyć wniosek

W celu złożenia wniosku elektronicznie przez system ePUAP: 

 

Tu znajdziesz szczegółową instrukcje składania wniosków

 

 epuap

 

W celu złożenia wniosku elektronicznie przez system emp@tia:

 

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków

 

logo empatia