Jakie dokumenty należy przygotować ?

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składamy wniosek).
2) dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np.

  • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą — dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,
  • aktualna decyzja od renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS — dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
  • decyzja przyznająca świadczenia rodzinne
  • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium — dot. studentów wyższych uczelni.

 

Organ rozpatrujący wniosek może zażądać od nas przedstawienia:

  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego,
  • aktualnego aneksu czynszowego,
  • faktury VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.


Właściciele domów jednorodzinnych obowiązkowo do wniosku dołączają:

  • zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz
  • rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

 

Wywiad środowiskowy

Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy. Może on żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Czas załatwiania

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub decyzja odmowna.

 

Przyznanie dodatku

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.
Przyznaje się go na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek jest wypłacany zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.