Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Dodatek węglowy przysługuje tym gospodarstwom domowym, które węgiel spalają  w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie ww. urządzeń i źródeł ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo domowe jednoosobowe

2)  osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące - gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Ważne!

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje dla gospodarstwa domowego w wysokości 3 000zł.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w  gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie dodatku węglowego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.