Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

Warunkiem przyznania dodatku dla gospodarstw domowych jest wpis lub zgłoszenie ww. urządzeń i źródeł ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo domowe jednoosobowe

2)  osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące - gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Ważne!

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  •  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  •  1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  •  500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie
do 30 listopada 2022r.

Wnioski  złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

informacja ikona 2022